GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Zwierzęta SPK podlegające ochronie ścisłej *

SSAKI

mopek zachodni Barbastella barbastellus, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii, mroczek późny Eptesicus serotinus, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, nocek rudy Myotis daubentonii, nocek Natterera Myotis nattereri, borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik większy Pipistrellus nathusii, gacek brunatny Plecotus auritus, smużka Sicista betulina

PTAKI

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, bąk Botaurus stellaris, bocian biały Ciconia ciconia, bocian czarny Ciconia nigra, czapla biała Egretta alba, płaskonos Anas clypeata, gągoł Bucephala clangula, łabędź niemy Cygnus olor, nurogęś Mergus merganser, gołębiarz Accipiter gentilis, krogulec Accipiter nisus, orlik krzykliwy Aquila pomarina, myszołów Buteo buteo, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak zbożowy Circus cyaneus, drzemlik Falco columbarius, kobuz Falco subbuteo, pustułka Falco tinnunculus, bielik Haliaetus albicilla, pszczołojad Pernis apivorus, przepiórka Coturnix coturnix, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, kropiatka Porzana porzana, wodnik Rallus aquaticus, kszyk Gallinago gallinago, mewa pospolita Larus canus, kulik wielki Numenius arquata, samotnik Tringa ochropus, czajka Vanellus vanellus, siniak Columba oenas, turkawka Streptopelia turtur, kukułka Cuculus canorus, uszatka Asio otus, puszczyk Strix aluco, zimorodek Alcedo atthis, dudek Upupa epops, dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, dzięcioł duży Dendrocopos major, dzięcioł średni Dendrocopos medius, dzięciołek Dendrocopos minor, dzięcioł czarny Dryocopus martius, krętogłów Jynx torquilla, trzciniak Acrocephalus arundinaceus, łozówka Acrocephalus palustris, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, raniuszek Aegithalos caudatus, skowronek Alauda arvensis, świergotek łąkowy Anthus pratensis, świergotek drzewny Anthus trivialis, jemiołuszka Bombycilla garrulus, makolągwa Carduelis cannabina, szczygieł Carduelis carduelis, dzwoniec Carduelis chloris, czyż Carduelis spinus, dziwonia Carpodacus erythrinus, pełzacz leśny Certhia familiaris, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, gawron Corvus frugilegus, kawka Corvus monedula, oknówka Delichon urbica    , trznadel Emberiza citrinella, potrzos Emberiza schoeniclus, rudzik Erithacus rubecula, zięba Fringilla coelebs, sójka Garrulus glandarius, zaganiacz Hippolais icterina, dymówka Hirundo rustica, gąsiorek Lanius collurio, srokosz Lanius excubitor, strumieniówka Locustella fluviatilis, brzęczka Locustella luscinioides, krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra, lerka Lullula arborea, słowik szary Luscinia luscinia, pliszka siwa Motacilla alba, pliszka żółta Motacilla flava, muchołówka szara Muscicapa striata, orzechówka Nucifraga caryocatactes, białożytka Oenanthe oenanthe, wilga Oriolus oriolus, sosnówka Parus ater, modraszka Parus caeruleus, czubatka Parus cristatus, bogatka Parus major, czarnogłówka Parus montanus, szarytka Parus palustris, wróbel Passer domesticus, mazurek Passer montanus, kopciuszek Phoenicurus ochruros, piecuszek Phylloscopus trochilus, pierwiosnek Phyloscopus collybita, świstunka Phyloscopus sibilatrix, pokrzywnica Prunella modularis, gil Pyrrhula pyrrhula, mysikrólik Regulus regulus, brzegówka Riparia riparia, pokląskwa Saxicola rubetra, kulczyk Serinus serinus, kowalik Sitta europea, szpak Sturnus vulgaris, pokrzewka czarnołbista Sylvia atricapilla, pokrzewka ogrodowa Sylvia borin, cierniówka Sylvia communis, piegża Sylvia curruca, jarzębatka Sylvia nisoria, strzyżyk Troglodytes troglodytes, droździk Turdus iliacus, kos Turdus merula, śpiewak Turdus philomelos, kwiczoł Turdus pilaris, paszkot Turdus viscivorus

 

PŁAZY:

kumak nizinny Bombina bombina, ropucha paskówka Bufo calamita, ropucha zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, żaba moczarowa Rana arvalis, traszka grzebieniasta Triturus cristatus

 

MIĘCZAKI

małże: skójka gruboskorupowa Unio crassus

ślimaki: poczwarówka zwężona Vertigo angustior, poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana

OWADY

Motyle: czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Ważki: żagnica zielona Aeshna viridis, iglica mała Nehalennia speciosa, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons, zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis, zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

 

* wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.