GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: turtulspk@gmail.com
KONKURSY

Rok szkolny 2016/2017

VII edycja konkursu "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"

Suwalski Park Krajobrazowy oraz  Białowieski Park Narodowy zapraszają gimnazjalistów do udziału w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt. „Różnorodność  biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Konkurs organizowany jest we współpracy z parkami narodowymi i krajobrazowymi województwa podlaskiego, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Tematyka konkursu dotyczy między innymi zagadnień związanych z zagrożeniami środowiska, zagrożeniami różnorodności biologicznej oraz zagrożonymi i ginącymi gatunkami. Tegoroczna edycja zwraca szczególną uwagę na ochronę Puszczy Białowieskiej.

Konkurs finansowany jest przez WFOŚiGW w Białymstoku. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku oraz wszyscy współorganizatorzy konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkurs przebiegał będzie w 3 etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • zgłoszenia szkół: do 15 września br. należy przesłać deklarację uczestnictwa do koordynatora powiatowego – Suwalskiego Parku Krajobrazowego formularz deklaracji
 • 22 września 2016 r. odbędzie się etap szkolny polegający na rozwiązaniu testu, a do 6 października 2016 r. nauczyciele zobowiązani będą do oceny testów i podania wyników w formie protokołów koordynatorowi powiatowemu
 • do etapu powiatowego (który odbędzie się w każdej ze zgłoszonej do konkursu szkole, w dniu 20 października br.) zostaną zakwalifikowane maksymalnie 3 osoby z każdej szkoły.
 • do 10 listopada 2016 r. uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zobowiązani będą do przesłania swoich prac badawczych do Białowieskiego Parku Narodowego;
 • do dnia 21 listopada br. odbędzie się finał wojewódzki w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego. Finał konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu oraz dogrywki w formie pytań ustnych (szczegóły załączonym regulaminie).

XVI edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"

Suwalski Park Krajobrazowy oraz Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”. Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska oraz znajomości polskich parków krajobrazowych.

Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • do 21 października br. należy zgłosić chęć  udziału w konkursie wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • 4 listopada odbędzie się etap szkolny polegający na rozwiązywaniu testu składającego się z 25 pytań z czego 15 dotyczyć będzie ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, natomiast pozostałe 10 dotyczyć będzie znajomości Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
 • Do etapu parkowego, który odbędzie się 13 stycznia 2017 r. zakwalifikują się czteroosobowe drużyny – reprezentacje poszczególnych szkół. Etap parkowy, podobnie jak w etapie szkolnym, polegał będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań (15 ogólnych i 10 o Suwalskim Parku Krajobrazowym)
 • drużyna, która  wygra etap parkowy będzie reprezentowała Suwalski Park Krajobrazowy na  finale wojewódzkim, który odbędzie się 24  marca 2017 r. na terenie SPK. Etap wojewódzki składał się będzie z części teoretycznej (rozwiązywanie testu 25 pytań: 15 ogólnych i 10 o parkach krajobrazowych Podlasia) oraz części praktycznej (rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt)
 • finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 5-9 czerwca 2017 r. na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W finale rywalizować ze sobą będzie 16 drużyn reprezentujących poszczególne województwa w kraju. Etap ogólnopolski składał się będzie, podobnie jak etap wojewódzki,  z części teoretycznej i części praktycznej. Dodatkową konkurencją w tym etapie będzie rozpoznawanie  pospolitych gatunków roślin oraz zadanie drużynowe – interpretacja mapy topograficznej. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Konkurs plastyczny na projekt i wykonanie ekologicznej kartki świątecznej

pn. "MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA"

Suwalski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów klas „0”-III szkoły podstawowej, mieszkających lub uczących się na terenie czterech gmin: Wiżajny, Jeleniewo, Przerośl i Rutka-Tartak do udziału w konkursie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki okolicznościowej z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Kartkę można wykonać przy użyciu dowolnych technik np. rysunek, malarstwo, grafika, technika mieszana. Kartki mogą mieć kształt i format dowolny, nie większy jednak niż A5. Oceniane będzie ujęcie tematu, pomysłowość, oryginalność, estetyka i technika wykonania. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną kartki na wyżej wspomniany konkurs. Termin przysyłania prac mija 5 grudnia 2016 r.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Konkurs wiedzy pn. "Dzieje i dziedzictwo kulturowe Suwalskiego Parku Krajobrazowego i północno-wschodniej Suwalszczyzny"

Suwalski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu czterech gmin: Wiżajny, Jeleniewo, Przerośl i Rutka-Tartak do udziału w konkursie wiedzy. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Suwalskiego Parku Krajobrazowego i historii regionu, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o konieczności zachowania zabytków i innych elementów dziedzictwa. Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo. W I etapie rywalizować będą ze sobą uczniowie w obrębie danej szkoły, natomiast w II etapie rywalizować będą ze sobą uczniowie różnych szkół. Oprócz odpowiedzi na pytania testowe uczestnicy będą musieli wykonać pracę autorską, czyli zaprojektować i wykonać folder, ulotkę lub plakat opisujący wybrany zabytek kultury materialnej znajdujący się na terenie Parku (szczegóły w regulaminie).

Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • do 3 marca 2017 r. należy zgłosić chęć udziału w konkursie do Suwalskiego Parku Krajobrazowego wypełniając formularz zgłoszenia;
 • 22 marca 2017 r. odbędzie się I etap szkolny konkursu polegający na rozwiązywaniu testu składającego się z 25 pytań dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego SPK;
 • uczniowie zakwalifikowani do II etapu do 12 kwietnia br. zobowiązani będą wykonać pracę autorską;
 • do II etapu międzyszkolnego, który odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie SPK w Turtulu zakwalifikuje się po 5 osób z każdej szkoły z najlepszymi wynikami z I etapu. Etap międzyszkolny, podobnie jak etap szkolny, polegał będzie na rozwiązywaniu testu składającego się z 25 pytań dotyczących tej samej tematyki co w I etapie konkursu. W ogólną punktację na etapie II dodatkowo doliczana będzie punktacja za pracę autorską.

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu.
 2. Formularz zgłoszenia.
 3. Oświadczenie uczestnika konkursu.

Konkurs plastyczny pn. "Ssaki naszych lasów"

Suwalski Park Krajobrazowy zapraszają uczniów klas 0-IV szkół podstawowych, mieszkających lub uczących się na terenie czterech gmin: Wiżajny, Jeleniewo, Przerośl i Rutka-Tartak do udziału w konkursie pn. „Ssaki naszych lasów”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wybrany gatunek ssaka zamieszkującego lasy Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Prace należy wykonać w formacie A4 przy użyciu dowolnych technik np. rysunek, malarstwo, grafika, technika mieszana. Oceniane będzie ujęcie tematu, pomysłowość, oryginalność, estetyka i technika wykonania. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę na wyżej wspomniany konkurs. Więcej informacji w regulaminie.

Konkurs jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Tajemnice ssaków leśnych”- edukacja dzieci i młodzieży z terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego i otuliny, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu.
2. Formularz zgłoszenia dla szkoły.
3. Oświadczenie uczestnika konkursu.

Konkurs literacki "Przyrodnicze rymowanie-otaczającego świata poznawanie-Leśne ssaki"

Suwalski Park Krajobrazowy zapraszają uczniów klas V-VI szkół podstawowych, mieszkających lub uczących się na terenie czterech gmin: Wiżajny, Jeleniewo, Przerośl i Rutka-Tartak do udziału w konkursie literackim pn. „Przyrodnicze rymowanie- otaczającego świata poznawanie-Leśne ssaki”. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza (rymowanki) opisującego wybrany gatunek ssaka leśnego zamieszkującego lasy Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Oceniane będzie ujęcie tematu, poprawność stylistyczna i językowa, samodzielność i oryginalność. Więcej informacji w regulaminie.

Konkurs jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Tajemnice ssaków leśnych”- edukacja dzieci i młodzieży z terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego i otuliny, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Do pobrania:
1.Regulamin konkursu.
2.Formularz zgłoszenia.
3. Oświadczenie uczestnika konkursu.