GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: turtulspk@gmail.com
KONKURSY

Rok szkolny 2018/2019

IX edycja konkursu "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"

Suwalski Park Krajobrazowy oraz  Białowieski Park Narodowy zapraszają uczniów klas VII –VIII oraz III klas gimnazjalnych szkół województwa podlaskiego do udziału w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt. „Różnorodność  biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej, zapoznanie z różnymi formami ochrony przyrody w Polsce i uświadomienie konieczności ich funkcjonowania, uwrażliwienie uczniów, ich rodziców i nauczycieli na piękno przyrody i konieczność jej ochrony. Tegoroczna edycja konkursu ma za zadanie przybliżenie tematu turystyki na obszarach chronionych.

Zadanie dofinansowane jest przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem konkurs przebiegał będzie w 3 etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • zgłoszenia szkół: do 17 września br. należy przesłać deklarację uczestnictwa do koordynatora powiatowego – Suwalskiego Parku Krajobrazowego (formularz deklaracji)
 • 27 września 2018 r. odbędzie się etap szkolny polegający na rozwiązaniu testu, a do  8 października 2018 r. nauczyciele zobowiązani będą do oceny testów i podania wyników w formie protokołów koordynatorowi powiatowemu
 • do etapu powiatowego (który odbędzie się w każdej zgłoszonej do konkursu szkole, w dniu 25 października br.) zostaną zakwalifikowane maksymalnie 3 osoby z każdej szkoły.
 • do 12 listopada 2018 r. uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zobowiązani będą do przesłania swoich prac autorskich do Organizatora, czyli Białowieskiego Parku Narodowego;
 • do dnia 30 listopada br. odbędzie się finał wojewódzki w siedzibie Organizatora – w Białowieskim Parku Narodowym. Finał konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego zagadnień ekologicznych oraz zagadnień związanych z: przyrodą i ochroną Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego, podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, zagrożeniami różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych Podlasia, zasobami wodnymi województwa podlaskiego oraz występującymi na tym obszarze przedstawicielami gromady płazów. Komisja Konkursowa oceni testy i wyłoni 10 uczestników Konkursu, którzy przystąpią do części ustnej w formie odpowiedzi na wylosowane zestawy pytań (szczegóły w regulaminie).

 

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"

Suwalski Park Krajobrazowy oraz Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”. Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska oraz znajomości polskich parków krajobrazowych.

Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • do 20 października br. należy zgłosić chęć  udziału w konkursie wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • 17 listopada odbędzie się etap szkolny polegający na rozwiązywaniu testu składającego się z 25 pytań z czego 15 dotyczyć będzie ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, natomiast pozostałe 10 dotyczyć będzie znajomości Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • Do etapu parkowego, który odbędzie się 12 stycznia 2018 r. zakwalifikują się czteroosobowe drużyny – reprezentacje poszczególnych szkół. Etap parkowy, podobnie jak w etapie szkolnym, polegał będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań (15 ogólnych i 10 o Suwalskim Parku Krajobrazowym)
 • drużyna, która  wygra etap parkowy będzie reprezentowała Suwalski Park Krajobrazowy na  finale wojewódzkim, który odbędzie się 23  marca 2018 r. na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Etap wojewódzki składał się będzie z części teoretycznej (rozwiązywanie testu 25 pytań: 15 ogólnych i 10 o parkach krajobrazowych Podlasia) oraz części praktycznej (rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt)
 • finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W finale rywalizować ze sobą będzie 16 drużyn reprezentujących poszczególne województwa w kraju. Etap ogólnopolski składał się będzie, podobnie jak etap wojewódzki,  z części teoretycznej i części praktycznej. Dodatkową konkurencją w tym etapie będzie rozpoznawanie  pospolitych gatunków roślin oraz zadanie drużynowe – interpretacja mapy topograficznej. Szczegóły w regulaminie konkursu.

1. Deklaracja udziału w konkursie
2. Regulamin

Konkurs plastyczny na projekt i wykonanie ekologicznej kartki świątecznej
pn. "MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA"

Suwalski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów klas "0"-III szkoły podstawowej, mieszkających lub uczących się na terenie czterech gmin: Wiżajny, Jeleniewo, Przerośl i Rutka-Tartak do udziału w konkursie plastycznym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekologicznej kartki okolicznościowej z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Kartkę można wykonać przy użyciu dowolnych technik np. rysunek, malarstwo, grafika, technika mieszana. Kształt kartki dowolny, maksymalny format A5 lub A6, składana na pół. Oceniane będzie ujęcie tematu, pomysłowość, oryginalność, estetyka oraz technika wykonania. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę na wyżej wspomniany konkurs.

Termin przysyłania prac mija 4 grudnia 2018 r.

1. Regulamin konkursu
2. Formularz zgłoszenia

Konkurs wiedzy "Płazy wokół nas"

Suwalski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów klas V, VI i VI szkół podstawowych z terenu czterech gmin: Wiżajny, Jeleniewo, Przerośl i Rutka-Tartak do udziału w konkursie wiedzy pt. „PŁAZY WOKÓŁ NAS”. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat biologii, ochrony i środowiska życia płazów, poznanie płazów żyjących w najbliższej okolicy oraz przełamanie uprzedzeń i ukształtowanie pozytywnego stosunku do tej grupy zwierząt. Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo. W I etapie rywalizować będą ze sobą uczniowie w obrębie danej szkoły, natomiast w II etapie rywalizować będą ze sobą uczniowie różnych szkół. Oprócz odpowiedzi na pytania testowe uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą dotyczącą znajomości sylwetek i głosów płazów (szczegóły w regulaminie).

Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • do 5 marca 2018 r. należy zgłosić chęć udziału w konkursie do Suwalskiego Parku Krajobrazowego wypełniając formularz zgłoszenia;
 • 19 marca 2018 r. odbędzie się I etap szkolny konkursu polegający na rozwiązywaniu testu składającego się z 20 pytań dotyczących biologii, ochrony i znaczenia płazów;
 • do II etapu międzyszkolnego, który odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie SPK w Turtulu zakwalifikuje się po 5 osób z każdej szkoły z najlepszymi wynikami z I etapu. Etap międzyszkolny, podobnie jak etap szkolny, polegał będzie na rozwiązywaniu testu składającego się z 25 pytań dotyczących tej samej tematyki co w I etapie konkursu. W ogólną punktację na etapie II dodatkowo doliczana będzie punktacja za rozpoznawanie głosów oraz sylwetek płazów.
 1. Regulamin konkursu.
 2. Formularz zgłoszenia.

Konkurs wiedzy "Poznaj swoją małą ojczyznę"

Suwalski Park Krajobrazowy  zaprasza uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych z Suwałk do udziału w konkursie wiedzy pn. „Poznaj swoją małą ojczyznę”. Celem konkursu jest poznanie oraz popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego, pogłębienie wiedzy na jego temat, poznanie chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.  Konkurs polegał będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, zarówno otwartych jak i zamkniętych.  W każdej ze szkół biorących udział w konkursie Szkolne Komisje Konkursowe  wyłonią spośród uczestników po trzy 3 osoby z najwyższymi wynikami testu, które wezmą udział w wycieczce po Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Oto najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • do 14 maja br. należy zgłosić chęć udziału w konkursie do Suwalskiego Parku Krajobrazowego wypełniając kartę zgłoszenia
 • 25 maja br. w każdej ze zgłoszonych szkół przeprowadzony zostanie konkurs
 • 19 maja br. odbędzie się wycieczka po Suwalskim Parku Krajobrazowym.

 

Do pobrania:
Regulamin konkursu/karta zgłoszenia