GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sp. ds. ochrony przyrody
poniedziałek, 04 marca 2019 07:40

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego

z dnia 04 marca 2019 r.

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Suwalskim Parku Krajobrazowym

Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko pracy specjalisty do ochrony przyrody w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

I . Nazwa i adres jednostki:

Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

II. Określenie stanowisk urzędniczych :

specjalista do spraw ochrony przyrody 1/1  etatu od 01.04.2019 r.

 

III. Określenie wymagań  związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem, które są niezbędne a które dodatkowe.

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym specjalisty do spraw ochrony przyrody.

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada wykształcenie wyższe (biologia i pokrewne, leśnictwo, architektura krajobrazu),
 3. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada udokumentowany staż pracy co najmniej 1 rok.
 5. prawo jazdy kat. B
 6. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem specjalisty do spraw ochrony przyrody.

 1. znajomość podstawowych zasad funkcjonowania parku krajobrazowego,
 2. podstawowa znajomość procedur administracyjnych (kpa, ustawy o ochronie przyrody, planu ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego),
 3. umiejętność rozpoznawania gatunków oraz oceny stanu żywotności drzew i krzewów,
 4. biegła obsługa pakietu MS Office,
 5. dyspozycyjność, samodzielność i komunikatywność,
 6. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym specjalisty do spraw ochrony przyrody.

 1. prowadzenie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za niszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością miejskiej Gminy Suwałki, leżących na terenie Suwałki,
 2. opiniowanie wniosków o usuwanie drzew na terenie Parku,
 3. inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej,
 4. identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony Parku,
 5. gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody Parku,
 6. realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach Parku,
 7. przygotowywanie i zgłaszanie projektów utworzenia nowych lub zmiany granic istniejących form ochrony przyrody na terenie Parku,
 8. prowadzenie edukacji przyrodniczej, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku,
 9. współpraca z samorządami, zarządcami obszarów Parku, organizacjami ekologicznymi, jednostkami naukowymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną przyrody Parku,
 10. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 11. obsługa punktu informacji turystycznej oraz wypożyczalni sprzętu turystycznego.

 

V. Wskazanie wymaganych dokumentów na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody.

1. Dokumenty niezbędne:

 1. CV,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, umieszczenia ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPK w Malesowiźnie 24 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na ,,Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody do dnia 15 marca  2019 do godz. 10.00  w Suwalskim Parku Krajobrazowym, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo (liczy się data wpływu).

 

VII. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Suwalskim Parku Krajobrazowym, stanowiący załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2010 Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Postępowanie w sprawie naboru  przeprowadzi Komisja powołana  w/w zarządzeniem.

 

Lista osób, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona 18 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPK w Malesowiźnie 24 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Osoby te w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie SPK przystąpią do testu kwalifikacyjnego, a następnie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru nastąpi dnia 22 marca 2019 r.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPK oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Dodatkowych informacji udziela Bożena Zawadzka, nr telefonu 87 569 18 01.

 

Dyrektor

Suwalskiego Parku Krajobrazowego

 

Teresa Świerubska

wersja pdf ogłoszenia TUTAJ