GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Świat zwierząt

Mozaika środowisk tworzących Suwalski Park Krajobrazowy charakteryzuje się przewagą gruntów rolnych, obecnością licznych jezior i zabagnień, co znacząco wpływa na obraz fauny tego terenu. Obecność gatunków reliktowych w SPK ma związek z ostatnim zlodowaceniem.

Dotychczas badania faunistyczne objęły tylko niektóre grupy zwierząt. Spośród bezkręgowców dobrze poznano faunę pijawek, motyli dziennych oraz mięczaków. Ponadto na terenie SPK prowadzono prace inwentaryzacyjne takich grup owadów, jak: chrząszcze, ważki i muchówki. Lepiej poznany jest skład gatunkowy większości grup kręgowców zamieszkujących teren parku.


Ciołek

Rochatyniec nosorożec

Księżycoróg

Pająk krzyżak

Szczególnie interesująca fauna, charakterystyczna dla głębokich, czystych i dobrze natlenionych zbiorników wodnych, zamieszkuje jezioro Hańcza. Występują tu liczne skorupiaki pochodzenia skandynawsko-bałtyckiego (m.in. Palasiolla quadrispinosa – relikt polodowcowy). Stwierdzono również jedyne w Polsce stanowisko widłonoga wód syberyjskich Eurytemora gracilis. Inne gatunki reliktowe w jeziorze Hańcza to należący do mięczaków sadzawczak drobny oraz pijawka Theromyzon maculosa. W wodach jeziora stwierdzono 24 gatunki ryb, m.in. bardzo rzadkiego głowacza pręgopłetwego i kozę. W Hańczy oraz kilku innych jeziorach SPK prowadzono reintrodukcję troci jeziorowej. Do niedawna stałym elementem fauny jeziornej był rak szlachetny, jednak w wyniku ekspansji konkurencyjnego raka pręgowatego oraz epidemicznej choroby – dżumy raczej jego populacje zanikły, a próby przywracania tego gatunku nie dały dotychczas widocznych efektów.


Miętus /A.Markiewicz/

Poniżej jeziora, w wodach rzeki Czarnej Hańczy oraz w innych wartko płynących ciekach żyją organizmy wymagające czystych, dobrze natlenionych wód. Należą do nich mszywioły, chłodnolubne mięczaki oraz niektóre gatunki ryb, np. pstrąg potokowy, głowacz białopłetwy i strzebla potokowa. W powstałym przez spiętrzenie wód Czarnej Hańczy stawie turtulskim występuje nadecznik stawowy – gąbka słodkowodna uznawana za biologiczny wskaźnik czystości wody.


Nadecznik stawowy

Szuwary porastające obrzeża jezior oraz zabagnienia zamieszkują liczne gatunki ptaków wodno-błotnych, m.in. bąk, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, łyska, trzcinniczek i brzęczka. Licznie gniazduje tutaj błotniak stawowy. Środowisko to jest typowe dla niektórych ssaków, np. dla bobra europejskiego i wydry. Bobry osiągają na terenie SPK jedną z najwyższych liczebności w Polsce, dlatego m.in. tutaj odławiano osobniki do przesiedlenia w inne rejony naszego kraju.


Bóbr europejski

Bobrowa tama

Na rolniczych terenach SPK ważną rolę odgrywają liczne, niewielkie zbiorniki śródpolne, tzw. oczka wodne. Pełnią one funkcję naturalnych wodopojów dla zwierząt domowych i dzikich, lecz przede wszystkim są środowiskiem życia wielu gatunków bezkręgowców, m.in. pijawki lekarskiej. To także główne miejsca rozrodu dla 12 gatunków płazów (w tym reintrodukowanej w ostatnich latach rzekotki drzewnej).


Rzekotka drzewna

Kijanki rzekotki drzewnej

Młode rzekotki drzewne

Spośród terenów leśnych szczególnie cenne są zbiorowiska mało przekształcone, związane z terenami bagiennymi. Są one m.in. miejscem gniazdowania kilku gatunków ptaków drapieżnych (myszołów, jastrząb, orlik krzykliwy), bociana czarnego i orzechówki. Żyje tu smużka (relikt polodowcowy) oraz inne gatunki ssaków, takie jak: jenot, borsuk, dzik i sarna. Kompleksy leśne w północnej części SPK stanowią korytarz ekologiczny łączący Puszczę Romincką z Puszczą Augustowską, dlatego okresowo pojawiają się tu migrujące jelenie, łosie i wilki.

Z terenami pól uprawnych związane są niektóre gatunki ptaków, np.: białorzytka gniazdująca w usypiskach kamieni zbieranych z pól, a także wykorzystujące w tym celu zadrzewienia śródpolne: grzywacz, wilga, kobuz i sowa uszata. Na odkrytych, nasłonecznionych skarpach licznie występują dwa gatunki jaszczurek.

Wiele gatunków zwierząt związanych jest z zabudową wiejską. Ściany budynków wykonanych z gliny wykorzystywane są przez różne gatunki błonkówek. Na budynkach gospodarczych oraz słupach linii elektrycznych w parku i otulinie gniazduje około 120 par bociana białego. Spośród dziewięciu gatunków nietoperzy stwierdzonych na terenie SPK, w piwnicach przydomowych zimuje pięć gatunków. W ścianach i na strychu zabytkowego drewnianego kościoła w Jeleniewie znajduje się jedna z dwóch w Polsce kolonia rozrodcza nocka łydkowłosego.


Mroczek pozłocisty

Na terenie SPK (jak w2020 r. wykazała inwentaryzacja sfinansowana przez Województwo Podlaskie) gnieździ się 105 gatunków ptaków (w kolejności alfabetycznej): bąk Botaurus stellaris, białorzytka Oenanthe oenanthe, błotniak stawowy Circus aeruginosus, bocian biały Ciconia ciconia, bogatka Parus major, brzęczka Locustella luscinioides, cierniówka Sylvia communis, czajka Vanellus vanellus, czarnogłówka Parus montanus, czubatka Parus cristatus, czyż Carduelis spinus, derkacz Crex crex, dudek Upupa epops, dymówka Hirundo rustica, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł duży Dendrocopos major, dzięcioł średni D. medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł zielony P. viridis, dzięciołek Dendrocopos minor, dziwonia Carpodacus erythrinus, dzwoniec Chloris chloris, gajówka Sylvia borin, gągoł Bucephala clangula, gąsiorek Lanius colurio, gil Pyrrhula pyrrhula, gołąb miejski Columbia livia, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, grzywacz Columba palumbus, jarząbek Tetrastes bonasia, jarzębatka Sylvia nisoria, jastrząb Accipiter gentilis, jerzyk Apus apus, kapturka Sylvia atricapilla, kawka Corvus monedula, kokoszka Gallinula chloropus, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kos Turdus merula, kowalik Sitta europaea, krętogłów Jynx torquilla, krogulec Accipiter nisus, kruk Corvus corax, krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra, krzyżówka Anas platyrhynchos, kszyk Gallinago gallinago, kukułka Cuculus canorus, kulczyk Serinus serinus, kwiczoł Turdus pilaris, lerka Lullula arborea, łabędź niemy Cygnus olor, łyska Fulica atra, mazurek Passer montanus, modraszka Cyanistes caeruleus, muchołówka mała Ficedula parva, muchołówka żałobna F. hypoleuca, muchołówka szara Muscicapa striata, mysikrólik Regulus regulus, myszołów Buteo buteo, nurogęś Mergus merganser, oknówka Delichon urbica, paszkot Turdus viscivorus, pełzacz leśny Certhia familiaris, perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, piecuszek Phylloscopus trochillus, piegża Sylvia curruca, pierwiosnek Phylloscopus collybita, pliszka siwa Motacilla alba, pokląskwa Saxicola rubetra, potrzeszcz Emberiza calandra, potrzos E. schoeniclus, przepiórka Coturnix coturnix, puszczyk Strix aluco, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, rudzik Erithacus rubecula, samotnik Tringa ochropus, sikora uboga Parus palustris, skowronek Alauda arvensis, słonka Scolopax rusticola, słowik szary Luscinia luscinia, sosnówka Parus ater, sójka Garrulus glandarius, sóweczka Glaucidium passerinum, sroka Pica pica, strumieniówka Locustella fluviatilis, strzyżyk Troglodytes troglodytes, szczygieł Carduelis carduelis, szpak Sturnus vulgaris, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, śpiewak Turdus philomelos, świergotek łąkowy Anthus pratensis, świerszczak Locustella naevia, świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, trzciniak Acrocephalus arundinaceus, trzcinniczek A. scirpaceus, trznadel Emberiza citrinella, uszatka Asio otus, wilga Oriolus oriolus, wodnik Rallus aquaticus, wrona siwa Corvus cornix, wróbel Passer domecticus, zaganiacz Hippolais icterna, zięba Fringilla coelebs, zimorodek Alcedo atthis, zniczek Regulus ignicapillus, żuraw Grus grus.

Do pobrania spis zwierząt występujących na terenie SPK:

Kręgowce

Bezkręgowce

Źródła danych